Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.fifa-fashion.com (prodávající), Lagoon LS s.r.o, Vinohrady, Korunni 810/104 G08, Praha 10, PSC 101 00, Česká republika. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Při zpracování osobních údajů a důvěrností naše společnost dbá o dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.


Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace)


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 01.07.2010.

Prodávající (dodavatel)
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu fifa-fashion.com
 
Kupující (odběratel)
Koncový spotřebitel - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou. 
Podnikatelský subjekt - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.
 
Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.
 
Komunikace
Pro účely vzájemné komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.
 
Objednávky zboží
Zboží lze objednávat prioritně pomocí této aplikace internetového obchodu - pomocí nákupního košíku a objednávek nebo emailem. Každá taková objednávka musí obsahovat kontaktní údaje jméno, příjmení, doručovací adresu, email, telefonický kontakt, způsob doručení, objednávané výrobky určené číslem, názvem a druhem výrobku. Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním produktů. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.
V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.


 Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu: 
- bez udání důvodu 
- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
 
Dodání zboží


Pokud je zboží skladem snažíme se o jeho rychlou expedici k Vám. Zboží odesíláme nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží není v současnosti skladem, informujeme Vás o této skutečnosti telefonicky či emailem a domlouváme se s Vámi na dalším postupu. Veškeré naše zásilky jsou pojištěny.

 

      Přepravce: v současné době využíváme služeb České pošty díky snadné dostupnosti po celé ČR

      Způsob doručení: Obchodní balík na dobírku nebo obchodní balík při platbě předem na účet

       ZDARMA - pokud si objednáte zboží nad 1000 Kč, poštovné a balné online casino je zdarma.

       Poštovné nebude automaticky započítáno.

 

casino en ligne de depot, ils sont capables de finalement savourer a l'interieur de l'excitation des efforts de jeu sans avoir a perdre le sommeil perdu 100s de dollars sur les jeux. 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;">V případě nepřevzetí zboží kupujícím, má prodávající právo, vymáhat na kupujícím smluvní pokutu, a to až do výše 300 Kč vč. DPH.
 
Způsoby plateb:


Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených typů úhrady objednaného zboží. 
 Sazby za doručení zásilky jsou uvedeny v dopravě. Náš obchod nabízí následující způsoby plateb: 
 1) Platba bankovním převodem na účet prodávajícího. Před převodem částky na náš účet je třeba vyčkat na výzvu k zaplacení, která se uskuteční až na základě kompletnosti objednávky. Ihned po obdržení částky v plné výši na náš účet Vám bude zboží zasláno prostřednictvím České Pošty. Číslo bankovního účtu: 238951519/0300 vedený u ČSOB. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, tedy číslo Vaší objednávky. Platby přijímáme v CZK nebo v EUR. 
 2) Platba dobírkou při převzetí zboží. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty, která přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího. 
  
Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky aktuální v době vytvoření elektronické objednávky u Prodávajícího. 
Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami. 

Reklamační řád
Tento Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na produkty, jejichž reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré produkty se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, uhrazením ceny objednávky, nebo převzetím produktů od doručovatele a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od doručovatele, případně vyzvednuto osobně.

Povinnost překontrolování zboží:
Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednávkou a skutečně dodanými produkty, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace:
K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní produkty s přiloženým dokladem o koupi stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně.

Dokladem o koupi stvrzujícím nákup u obchodníka je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Produkty nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben: 
- použitím produktů pro jiné účely než ke kterým je určen
- nesprávným skladováním produktů
- běžným používáním výrobku (skryté vady)
- živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj atd.
Reklamace se nevztahuje nachyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží (např. při nesprávném praní, nevhodném manipulaci, nebo z důvodu opotřebení, způsobené běžným používáním).

Neodpovídáme za:
• Pozdní dodání zboží zaviněné poštou.
• Pozdní dodání zboží zavinené nesprávně udanou adresou příjemce.
• Za poškození zásilky zaviněné poštou.
• Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

 

Nelze přijmout k reklamaci produktů bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností produktů. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace:
Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu produktů. Zákazník zašle vadné produkty, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka (provozovna a adres doručení). Náklady spojené s doručením vadných produktů hradí zákazník. Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadných produktů zákazníkem zpět. V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30-ti denní lhůty o dalších 30 dnů. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě. Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v tomto reklamačním řádu.
 
Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
Produkty, které bude zákazník odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a s originálním dokladem o koupi. Produkty zaslané na dobírku nebudou přijaty. Doporučujeme zásilku pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce. Částka za poštovné se nevrací. Částka za produkty bude neprodleně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

 

Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 

       Odstoupení od kupní smlouvy


 Kupující má dle ustanovení §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředku komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodu. Toto právo nemá spotřebitel na zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávacího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné prevzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinnen chybějící hodnotu nahradit v penezích dle §458 odst. 1 Obč. Z. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu nebo revizi rozbaleného zboží v autorizovaném servise).

 

Zákazník je povinen uhradit náklady dopravy.

 

Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním obalu, se štítky a s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. Peníze budou kupujícímu převedeny na bankovní účet nejpozději do 30 dnů po převzetí vráceného zboží.Můj košík


VirtueMart
Váš košík je prázdný

Nejnovější

 • Zimní kombinéza DobazVelikost: S, M, XL 870 CZK
  320 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Zimní kombinéza DobazVelikost:S, M, L, XL, XXL 870 CZK
  320 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Zimní kombinezaVelikost: S 900 CZK
  350 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Stylová sportovní souprava DobazVelikost: S, M 720 CZK
  320 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Stylová sportovní souprava DobazVelikost S 690 CZK
  290 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Sportovní tričko CarlsbergVelikost: S, L 350 CZK
  150 CZK
  Ušetříte: 200 CZK
 • Sportovní tričkoVelikost: M 400 CZK
  350 CZK
  Ušetříte: 50 CZK
 • Sportovní souprava Christian AudigierVelikost: XL 770 CZK
  370 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Sportovní šaty pro psy DobazVelikost: S, M, L 710 CZK
  540 CZK
  Ušetříte: 170 CZK
 • Sportovní kombinéza NikeVelikost: L, XL 870 CZK
  820 CZK
  Ušetříte: 50 CZK
 • Sportovní kombinézaVelikost: S, XL 870 CZK
  320 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Sportovní kombinézaVelikost: L 870 CZK
  320 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Sportovní jeansový komplet DobazVelikost: M, L 690 CZK
  290 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Sportovní jeansový komplet DobazVelikost: S, M, L 710 CZK
  310 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Sportovní jeansový komplet DobazVelikost: S, M, L, XL 690 CZK
  290 CZK
  Ušetříte: 400 CZK
 • Sportovní jeansový komplet DobazVelikost: S, M, L, XL 790 CZK
  240 CZK
  Ušetříte: 550 CZK
 • Hlasování

  Jakého plemene je Váš pes?

  Výsledky